lead1
lead2
lead3
lead4
lead5
Hướng Dẫn
Trang chủ > Hướng Dẫn
Ngày đăng: 20/01/2016
[Hướng dẫn] Đồ giám thần bí

ĐỒ GIÁM

 

Khi đi đánh các phụ bản, đánh Boss và Bảo Tàng đồ, bạn sẽ có thể nhận được mảnh ghép tương ứng, kích hoạt các bức ảnh dưới đây!

 

- Mỗi lần kích hoạt mảnh ghép, thuộc tính nhân vật sẽ tăng lên!

 

 

Gồm có kích hoạt ảnh các nhân vật và ảnh các Boss trong game